DRAŽBY

V rámci snahy naší společnosti rozšířit služby klientům bylo zřízeno oddělení, jehož náplní činnosti je provádění veřejných dražeb dle zákona č. 26/2000 Sb. K provozování živnosti provádění veřejných dražeb byla Realitní kanceláři STING, s. r. o., vydána koncese dne 23. 7. 2001.

Naším cílem je co nejvíce vyjít vstříc majitelům nemovitostí, správcům konkurzních podstat, likvidátorům a zástavním věřitelům při realizaci jejich záměrů prodejem majetku ve veřejné dražbě. Mezi nesporné výhody tohoto způsobu prodeje lze zařadit vysokou transparentnost, dosažení maximální možné ceny, široká prezentace nabídky k prodeji spočívající zejména v povinném uveřejnění dražební vyhlášky na portálu Centrální adresa a vlastních internetových stránkách dražebníka a možnost poměrně rychlého zpeněžení majetku dlužníků mimosoudní cestou. Mimo výše uvedeného může při rozhodování, zda majetek zpeněžit ve veřejné dražbě, hrát podstatnou roli i skutečnost, že plátcem daně z převodu nemovitosti je vydražitel a její výše se neodvozuje od ceny stanovené znaleckým posudkem, nýbrž od ceny dosažené vydražením.

Vysoká odbornost při provádění veřejných dražeb je zaručena dlouhodobými zkušenostmi našich zaměstnanců a týmu spolupracovníků při prodeji nemovitostí.

Probíhající dražby

V této chvíli neprobíhají žádné dražby.


Připravované dražby

V této chvíli nepřipravujeme žádné dražby.